Lønn

Data tracker om utviklingen på arbeidsmarkedet i Norge

Lønnsutviklingen de siste årene

I 2021 var gjennomsnittlig årslønn om lag 614 300 kroner per årsverk, en vekst på 3,5 % fra året før ifølge tall fra nasjonalregnskapet. Reallønnsveksten i 2021 var uendret ettersom konsumprisene også økte med 3,5%. I snitt for perioden 2016-2021 har lønnsveksten vært på 2,8 % årlig. Dette er lavere enn gjennomsnittet for perioden 2010-2015 hvor den ble 3,6 %.

Koordinert lønnsdannelse

Et sentralt kjennetegn ved lønnsdannelsen i Norge er en høy grad av koordinering mellom de ulike forhandlingsområdene. Konkurranseutsatt sektor industri forhandler først, og den fremforhandlede rammen setter en norm for andre forhandlingsområder. Modellen skal sikre at den samlede lønnsveksten ikke blir høyere enn det internasjonal konkurranseutsatte bedrifter kan leve med over tid.

Utviklingen i årslønnsveksten i de største forhandlingsområdene i privat og offentlig sektor viser at den årlige rammen satt av konkurranseutsatt industri i høy grad blir fulgt av de andre områdene.

Relativt høyt lønnsnivå i Norge

Ifølge OECD er Norge blant industrilandene med høyest gjennomsnittlig årslønn. Beregningene til OECD er kjøpekraftsjusterte (for å hensynta ulikt prisnivå) og i felles valuta (USD). Merk at det vanskelig å sammenligne lønnsnivå på tvers av land, så disse tallene må tolkes med varsomhet.

OECD har også beregninger av gjennomsnittlig reallønnsvekst for ulike industriland. I perioden 2000-2007 var Norge et av landene med sterkest reallønnsvekst (3,2 % mot OECD snitt på 1,1 %). I perioden 2007-2020 er imidlertid utviklingen i Norge nærmere snittet for andre industriland (1,2 % mot OECD-snitt på 0,7 %). Merk at reallønnsveksten var lavere i perioden 2007-2021 enn i 2000-2007 i de aller fleste OECD land.

Sammenligning av lønnsnivå mellom yrker

SSBs lønnsstatistikk er svært detaljert og i det følgende belyses kun noen få hovedtrekk fra statistikken.

SSB publiserer tall for gjennomsnittlig månedslønn i nær 400 yrker. SSB klassifiserer arbeidstakernes yrke basert på de konkrete arbeidsoppgavene, og ikke utdanning hos den enkelte, type ansettelsesforhold, kontrakt, lønn eller bransje. I den søkbare tabellen under vises tallene for 2021.

Handels- og skipsmeglere er den yrkesgruppen med høyest gjennomsnittlig månedslønn, etterfulgt av ledere av olje- og gassutvinning og finansmeglere.

I visualiseringene under omfatter månedslønn: avtalt månedslønn, uregelmessige tillegg og bonuser, men omfatter ikke overtidstillegg.

Sammenligning av lønnsnivå mellom ulike sektorer

SSB publiserer også tall for lønnsnivå fordelt på yrke og sektor. Statistikken gjør det mulig å sammenligne lønnsnivå i ulike sektorer for samme yrkesgruppe, der hvor data er tilgjengelig.

Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn

Sammenligninger av lønnsforskjeller mellom kvinner og menn kan gjøres på ulike måter. Under vises forskjellene i 2021 målt ved gjennomsnittlig månedslønn og median månedslønn, for alle arbeidstakere og kun heltidsansatte. Kvinner jobber i større grad deltid og har i mindre grad enn menn høyere lønninger. Selv om en hensyntar dette ved å se på median lønn og kun heltidsansatte er det likevel forskjeller i lønnsnivå.

Forskjellene har økt noe etter koronapandemien. Ser vi på utviklingen de siste fem årene har lønnsgapet mellom kvinner og menn blitt mindre.

Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn etter yrke

Tabellen under viser kvinners andel av menns lønn. Gitt hovedtrekkene beskrevet over, er det ikke overraskende at kvinner har lavere lønn enn menn i de aller fleste yrkesgruppene. I nærmere 40 av de rundt 280 yrkene hvor data er tilgjengelig har imidlertid kvinner en høyere månedslønn enn menn. Størst forskjeller, i kvinners favør, er det i yrkesgruppene opplysningsmedarbeidere, skoleassistenter og reseptarer.

Lønnsforskjeller etter utdanningsnivå

Utdanningsnivå og lønnsnivå henger tett sammen. I alle næringsgrupper er lønnsnivået høyere jo høyere utdanningsnivå arbeidstakerne har.

Sammenlignes lønnsnivået innenfor samme utdanningsnivå, er finansiering og forsikring den næringen med høyest lønnsnivå for ansatte med grunnskole som høyeste utdanning. For videregående og høyere utdanning har bergverksdrift og utvinning det høyeste lønnsnivået.

Lønnsnivå i ulike kommuner

Lønnsnivå mellom kommuner kan sammenlignes ved å legge til grunn enten personer som arbeider eller som bor i kommunen. Målt ved medianlønn var Sola i 2021 kommunen med høyest lønnsnivå om vi tar utgangspunkt i arbeidsstedskommune. Bærum er kommunen med høyest lønn om kun bosted legges til grunn.

Sammenlignes kvinner og menns lønn på kommunenivå (median lønn, bostedskommune) viser statistikken for 2021 at kvinner hadde høyere lønn enn menn i 35 kommuner.

Om statistikken og vilkår for bruk

Statistikken brukt i visualiseringene over er hentet fra SSB lønnsstatistikk. Tall for lønnsvekst i de ulike forhandlingsområdene er hentet fra det tekniske beregningsutvalg for inntektsoppgjørene. Lønnsstatistikken er detaljert og kompleks. I visualiseringene over om sammenligning av lønnsnivå mellom yrker, kommuner og kvinner og menn, er det lagt til grunn samme statistikk (gjennomsnittslønn/medianlønn m.m.) som SSB har brukt i artikler som belyser disse områdene: i) Lønnsforskjeller kvinner og menn ii) lønnsforskjeller mellom kommuner og iii) lønnsforskjeller mellom yrker.

Internasjonal statistikk om lønnsnivå og lønnsvekst er hentet fra OECDs Employment Outlook 2022 ("Annex A, Table N). Tallene om gjennomsnittlig lønnsnivå er også tilgjengelig i interaktiv versjon.

Les våre vilkår for bruk her.