Arbeidsmarkedet i Norge

Lønn

Data om lønnsutviklingen totalt og etter forhandlingsområde, sammenligning av lønnsnivå med andre land, lønnsnivå etter yrke, sektor, kjønn, utdanningsnivå og kommune

Fra 2021 til 2022 økte den gjennomsnittlig årslønnen med over 4 % ifølge tall fra nasjonalregnskapet. Dette var den høyeste veksten siden 2008.

Reallønnsveksten ble imidlertid negativ grunnet prisvekst på 5,8 % i 2022. Dette er andre året på rad uten reallønnsvekst.

Koordinert lønnsdannelse

Et sentralt kjennetegn ved lønnsdannelsen i Norge er en høy grad av koordinering mellom de ulike forhandlingsområdene. Konkurranseutsatt sektor industri forhandler først, og den fremforhandlede rammen setter en norm for andre forhandlingsområder. Modellen skal sikre at den samlede lønnsveksten ikke blir høyere enn det internasjonal konkurranseutsatte bedrifter kan leve med over tid.

Utviklingen i årslønnsveksten i de største forhandlingsområdene i privat og offentlig sektor viser at den årlige rammen satt av konkurranseutsatt industri i høy grad blir fulgt av de andre områdene.

Relativt høyt lønnsnivå i Norge

Ifølge OECD er Norge blant industrilandene med høyest gjennomsnittlig årslønn. Beregningene til OECD er kjøpekraftsjusterte (for å hensynta ulikt prisnivå) og i felles valuta (USD). Merk at det vanskelig å sammenligne lønnsnivå på tvers av land, så disse tallene må tolkes med varsomhet.

OECD har også beregninger av gjennomsnittlig reallønnsvekst for ulike industriland. I perioden 2000-2007 var Norge et av landene med sterkest reallønnsvekst (3,2 % mot OECD snitt på 1,1 %). I perioden 2007-2020 er imidlertid utviklingen i Norge nærmere snittet for andre industriland (1,2 % mot OECD-snitt på 0,7 %). Merk at reallønnsveksten var lavere i perioden 2007-2021 enn i 2000-2007 i de aller fleste OECD land.

Sammenligning av lønnsnivå mellom yrker

SSBs lønnsstatistikk er svært detaljert og i det følgende belyses kun noen få hovedtrekk fra statistikken.

SSB publiserer tall for gjennomsnittlig månedslønn i nær 400 yrker. SSB klassifiserer arbeidstakernes yrke basert på de konkrete arbeidsoppgavene, og ikke utdanning hos den enkelte, type ansettelsesforhold, kontrakt, lønn eller bransje. I den søkbare tabellen under vises tallene for 2022.

Ledere av olje- og gassutvinning er den yrkesgruppen med høyest gjennomsnittlig månedslønn, etterfulgt av handels- og skipsmeglere og finansmeglere.

I visualiseringene under omfatter månedslønn: avtalt månedslønn, uregelmessige tillegg og bonuser, men omfatter ikke overtidstillegg.

Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn

Sammenligninger av lønnsforskjeller mellom kvinner og menn kan gjøres på ulike måter. Under vises forskjellene i 2022 målt ved gjennomsnittlig månedslønn og median månedslønn, for alle arbeidstakere og kun heltidsansatte. Kvinner jobber i større grad deltid og har i mindre grad enn menn høyere lønninger. Selv om en hensyntar dette ved å se på median lønn og kun heltidsansatte er det likevel forskjeller i lønnsnivå. Ser vi på utviklingen de siste fem årene er lønnsgapet mellom kvinner og menn relativt uendret.

Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn etter yrke

Tabellen under viser kvinners andel av menns lønn. I det store flertallet av yrkesgruppene har kvinner betydelig lavere lønn enn menn. I nærmere 40 av de rundt 280 yrkene hvor data er tilgjengelig har imidlertid kvinner en høyere månedslønn enn menn. Størst forskjeller, i kvinners favør, er det i yrkesgruppene opplysningsmedarbeidere, reseptarer og skoleassistenter.

Lønnsforskjeller etter utdanningsnivå

Utdanningsnivå og lønnsnivå henger tett sammen. I alle næringsgrupper er lønnsnivået høyere jo høyere utdanningsnivå arbeidstakerne har.

Sammenlignes lønnsnivået innenfor samme utdanningsnivå, er finansiering og forsikring den næringen med høyest lønnsnivå for ansatte med grunnskole som høyeste utdanning. For videregående og høyere utdanning har bergverksdrift og utvinning det høyeste lønnsnivået.

Lønnsnivå i ulike kommuner

Lønnsnivå mellom kommuner kan sammenlignes ved å legge til grunn enten personer som arbeider eller som bor i kommunen. Målt ved medianlønn var Bærum i 2022 kommunen med høyest lønnsnivå om vi tar utgangspunkt i arbeidsstedskommune. Det samme er tilfellet om vi kun ser på de som er bosatt i kommunen.

Sammenlignes kvinner og menns lønn på kommunenivå (median lønn, bostedskommune) viser statistikken for 2022 at kvinner hadde høyere lønn enn menn i 35 kommuner.

Om statistikken og vilkår for bruk

Statistikken brukt i visualiseringene over er hentet fra SSB lønnsstatistikk. Tall for lønnsvekst i de ulike forhandlingsområdene er hentet fra det tekniske beregningsutvalg for inntektsoppgjørene. Lønnsstatistikken er detaljert og kompleks. I visualiseringene over om sammenligning av lønnsnivå mellom yrker, kommuner og kvinner og menn, er det lagt til grunn samme statistikk (gjennomsnittslønn/medianlønn m.m.) som SSB har brukt i artikler som belyser disse områdene: i) Lønnsforskjeller kvinner og menn ii) lønnsforskjeller mellom kommuner og iii) lønnsforskjeller mellom yrker.

Internasjonal statistikk om lønnsnivå og lønnsvekst er hentet fra OECDs Employment Outlook 2022 (“Annex A, Table N). Tallene om gjennomsnittlig lønnsnivå er også tilgjengelig i interaktiv versjon.

Les våre vilkår for bruk her.

Lønnsutviklingen de siste årene

Fra 2021 til 2022 økte den gjennomsnittlig årslønnen med over 4 % ifølge tall fra nasjonalregnskapet. Dette var den høyeste veksten siden 2008.

Reallønnsveksten ble imidlertid negativ grunnet prisvekst på 5,8 % i 2022. Dette er andre året på rad uten reallønnsvekst.

Koordinert lønnsdannelse

Et sentralt kjennetegn ved lønnsdannelsen i Norge er en høy grad av koordinering mellom de ulike forhandlingsområdene. Konkurranseutsatt sektor industri forhandler først, og den fremforhandlede rammen setter en norm for andre forhandlingsområder. Modellen skal sikre at den samlede lønnsveksten ikke blir høyere enn det internasjonal konkurranseutsatte bedrifter kan leve med over tid.

Utviklingen i årslønnsveksten i de største forhandlingsområdene i privat og offentlig sektor viser at den årlige rammen satt av konkurranseutsatt industri i høy grad blir fulgt av de andre områdene.

Relativt høyt lønnsnivå i Norge

Ifølge OECD er Norge blant industrilandene med høyest gjennomsnittlig årslønn. Beregningene til OECD er kjøpekraftsjusterte (for å hensynta ulikt prisnivå) og i felles valuta (USD). Merk at det vanskelig å sammenligne lønnsnivå på tvers av land, så disse tallene må tolkes med varsomhet.

OECD har også beregninger av gjennomsnittlig reallønnsvekst for ulike industriland. I perioden 2000-2007 var Norge et av landene med sterkest reallønnsvekst (3,2 % mot OECD snitt på 1,1 %). I perioden 2007-2020 er imidlertid utviklingen i Norge nærmere snittet for andre industriland (1,2 % mot OECD-snitt på 0,7 %). Merk at reallønnsveksten var lavere i perioden 2007-2021 enn i 2000-2007 i de aller fleste OECD land.

Sammenligning av lønnsnivå mellom yrker

SSBs lønnsstatistikk er svært detaljert og i det følgende belyses kun noen få hovedtrekk fra statistikken.

SSB publiserer tall for gjennomsnittlig månedslønn i nær 400 yrker. SSB klassifiserer arbeidstakernes yrke basert på de konkrete arbeidsoppgavene, og ikke utdanning hos den enkelte, type ansettelsesforhold, kontrakt, lønn eller bransje. I den søkbare tabellen under vises tallene for 2022.

Ledere av olje- og gassutvinning er den yrkesgruppen med høyest gjennomsnittlig månedslønn, etterfulgt av handels- og skipsmeglere og finansmeglere.

I visualiseringene under omfatter månedslønn: avtalt månedslønn, uregelmessige tillegg og bonuser, men omfatter ikke overtidstillegg.

Sammenligning av lønnsnivå mellom ulike sektorer

SSB publiserer også tall for lønnsnivå fordelt på yrke og sektor. Statistikken gjør det mulig å sammenligne lønnsnivå i ulike sektorer for samme yrkesgruppe, der hvor data er tilgjengelig.

Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn

Sammenligninger av lønnsforskjeller mellom kvinner og menn kan gjøres på ulike måter. Under vises forskjellene i 2022 målt ved gjennomsnittlig månedslønn og median månedslønn, for alle arbeidstakere og kun heltidsansatte. Kvinner jobber i større grad deltid og har i mindre grad enn menn høyere lønninger. Selv om en hensyntar dette ved å se på median lønn og kun heltidsansatte er det likevel forskjeller i lønnsnivå. Ser vi på utviklingen de siste fem årene er lønnsgapet mellom kvinner og menn relativt uendret.

Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn etter yrke

Tabellen under viser kvinners andel av menns lønn. I det store flertallet av yrkesgruppene har kvinner betydelig lavere lønn enn menn. I nærmere 40 av de rundt 280 yrkene hvor data er tilgjengelig har imidlertid kvinner en høyere månedslønn enn menn. Størst forskjeller, i kvinners favør, er det i yrkesgruppene opplysningsmedarbeidere, reseptarer og skoleassistenter.

Lønnsforskjeller etter utdanningsnivå

Utdanningsnivå og lønnsnivå henger tett sammen. I alle næringsgrupper er lønnsnivået høyere jo høyere utdanningsnivå arbeidstakerne har.

Sammenlignes lønnsnivået innenfor samme utdanningsnivå, er finansiering og forsikring den næringen med høyest lønnsnivå for ansatte med grunnskole som høyeste utdanning. For videregående og høyere utdanning har bergverksdrift og utvinning det høyeste lønnsnivået.

Lønnsnivå i ulike kommuner

Lønnsnivå mellom kommuner kan sammenlignes ved å legge til grunn enten personer som arbeider eller som bor i kommunen. Målt ved medianlønn var Bærum i 2022 kommunen med høyest lønnsnivå om vi tar utgangspunkt i arbeidsstedskommune. Det samme er tilfellet om vi kun ser på de som er bosatt i kommunen.

Sammenlignes kvinner og menns lønn på kommunenivå (median lønn, bostedskommune) viser statistikken for 2022 at kvinner hadde høyere lønn enn menn i 35 kommuner.

Om statistikken og vilkår for bruk

Statistikken brukt i visualiseringene over er hentet fra SSB lønnsstatistikk. Tall for lønnsvekst i de ulike forhandlingsområdene er hentet fra det tekniske beregningsutvalg for inntektsoppgjørene. Lønnsstatistikken er detaljert og kompleks. I visualiseringene over om sammenligning av lønnsnivå mellom yrker, kommuner og kvinner og menn, er det lagt til grunn samme statistikk (gjennomsnittslønn/medianlønn m.m.) som SSB har brukt i artikler som belyser disse områdene: i) Lønnsforskjeller kvinner og menn ii) lønnsforskjeller mellom kommuner og iii) lønnsforskjeller mellom yrker.

Internasjonal statistikk om lønnsnivå og lønnsvekst er hentet fra OECDs Employment Outlook 2022 ("Annex A, Table N). Tallene om gjennomsnittlig lønnsnivå er også tilgjengelig i interaktiv versjon.

Les våre vilkår for bruk her.

Jobbskaping

Explore

Andel i arbeid

Explore

Arbeidsledighet

Explore

Arbeidstid

Explore

Ledige stillinger

Explore

Produktivitet

Explore

Arbeidstakerforeninger

Explore

Arbeidsgiverforeninger

Explore

Livslang læring

Explore

Prognoser for arbeidsmarkedet

Explore