Arbeidsmarkedet i Norge

Arbeidsgiverforeninger

Organisasjonsgraden på arbeidsgiversiden måles typisk ved å se på hvor stor andel av ansatte i privat sektor som jobber i en bedrift medlem av en arbeidsgiverorganisasjon.

I Norge jobber om lag 3 av 4 ansatte i privat sektor i en bedrift organisert i en arbeidsgiverorganisasjon. I internasjonal sammenheng er organisasjonsgraden høy på arbeidsgiversiden i Norge. Norge har eksempelvis høyere organisasjonsgrad enn Danmark og Tyskland, men noe lavere enn i Sverige og Nederland. Sammenlignet med 2000, har organisasjonsgraden i Norge økt med omlag 8 prosentpoeng. Også i Sverige har organisasjonsgraden økt på arbeidsgiversiden, mens den har vært svakt fallende i Danmark og Tyskland.

NHO er den største arbeidsgiverorgansasjonen

Antall bedrifter organisert i en arbeidsgiverorganisasjon har økt de senere årene. Ved utgangen av 2023 var det over 73 000 organiserte bedrifter som tilsammen sysselsatte over 2 millioner arbeidstakere.

Målt i antall bedrifter og antall ansatte i medlemsbedriftene er NHO den største organisasjonen på arbeidsgiversiden. Virke er den nest største organisasjonen i privat sektor. Innenfor offentlig sektor, dekket av KS og Spekter, er det færre medlemsbedrifter, men disse er typisk større foretak med mange ansatte.

Om statistikken

Nasjonal statistikk om medlemstall for arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner er hentet fra SSBs statistikk “Fagforeningsmedlemmer og streiker“.

Internasjonal sammenlignbar statistikk om organisasjonsgrad for Norge og andre land er hentet fra OECD. Merk at tall for arbeidsgiversiden er manuelt lastet inn fra “OECD/AIAS ICTWSS database“.

Les våre vilkår for bruk her.

Jobbskaping

Utforsk

Andel i arbeid

Utforsk

Arbeidsledighet

Utforsk

Arbeidstid

Utforsk

Ledige stillinger

Utforsk

Produktivitet

Utforsk

Lønn

Utforsk

Arbeidstakerforeninger

Utforsk

Livslang læring

Utforsk