Arbeidsmarkedet i Norge

Arbeidstakerforeninger

Data om andelen arbeidstakere som er organisert, antall medlemmer etter hovedsammenslutning og forbund, sammenligning av organisasjonsgrad med andre land

Arbeidstakerorganisasjoner spiller en viktig rolle i norsk arbeidsliv. Om lag halvparten av alle arbeidstakere i Norge er organisert i en fagforening. Dette er noe lavere enn andre nordiske land, men langt høyere enn snittet i andre industriland.

Sammenlignet med 2000 er organisasjonsgraden i industriland totalt redusert med fem prosentpoeng. I Norge er reduksjonen mindre enn i de fleste andre land.

LO er den største arbeidstakerorganisasjonen

Ved utgangen av 2022 hadde arbeidstakerorganisasjonen totalt nesten 2 millioner medlemmer. Av disse var i overkant av 1,38 millioner yrkesaktive medlemmer.

På arbeidstakersiden er det fire hovedorganisasjoner, som hver organiserer ulike forbund. Det finnes også en rekke frittstående forbund som ikke er tilknyttet en hovedorganisasjon. LO er den største hovedorganisasjonen (målt i antall yrkesaktive medlemmer) etterfulgt av Unio, Akademikerne og YS.

Tabellen gir en oversikt over de ulike forbundene i hovedorganisasjonene. Målt i antall yrkesaktive medlemmer, er Fagforbundet (LO) størst etterfulgt av Utdanningsforbundet (Unio) og Fellesforbundet (LO).

LO

Unio

Akademikerne

YS

Andre

Om statistikken og vilkår for bruk

Nasjonal statistikk om medlemstall for arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner er hentet fra SSBs statistikk “Fagforeningsmedlemmer og streiker“.

Internasjonal sammenlignbar statistikk om organisasjonsgrad for Norge og andre land er hentet fra OECD. Merk at tall for arbeidsgiversiden er manuelt lastet inn fra “OECD/AIAS ICTWSS database“.

Les våre vilkår for bruk her.

Jobbskaping

Explore

Andel i arbeid

Explore

Arbeidsledighet

Explore

Arbeidstid

Explore

Ledige stillinger

Explore

Produktivitet

Explore

Lønn

Explore

Arbeidsgiverforeninger

Explore

Livslang læring

Explore

Prognoser for arbeidsmarkedet

Explore