Arbeidsmarkedet i Norge

Arbeidstakerforeninger

Arbeidstakerorganisasjoner spiller en viktig rolle i norsk arbeidsliv. Om lag halvparten av alle arbeidstakere i Norge er organisert i en fagforening. Dette er noe lavere enn andre nordiske land, men langt høyere enn snittet i andre industriland.

Sammenlignet med 2000 er organisasjonsgraden i industriland totalt redusert med fem prosentpoeng. I Norge er reduksjonen mindre enn i de fleste andre land.

LO er den største arbeidstakerorganisasjonen

Ved utgangen av 2023 hadde arbeidstakerorganisasjonene totalt over 2 millioner medlemmer. Av disse var 1,4 millioner yrkesaktive medlemmer.

På arbeidstakersiden er det fire hovedorganisasjoner, som hver organiserer ulike forbund. Det finnes også en rekke frittstående forbund som ikke er tilknyttet en hovedorganisasjon. LO er den største hovedorganisasjonen (målt i antall yrkesaktive medlemmer) etterfulgt av Unio, Akademikerne og YS.

Om statistikken

Nasjonal statistikk om medlemstall for arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner er hentet fra SSBs statistikk “Fagforeningsmedlemmer og streiker“.

Internasjonal sammenlignbar statistikk om organisasjonsgrad for Norge og andre land er hentet fra OECD. Merk at tall for arbeidsgiversiden er manuelt lastet inn fra “OECD/AIAS ICTWSS database“.

Les våre vilkår for bruk her.

Jobbskaping

Utforsk

Andel i arbeid

Utforsk

Arbeidsledighet

Utforsk

Arbeidstid

Utforsk

Ledige stillinger

Utforsk

Produktivitet

Utforsk

Lønn

Utforsk

Arbeidsgiverforeninger

Utforsk

Livslang læring

Utforsk

Prognoser for arbeidsmarkedet

Utforsk