DATA TRACKER OM ARBEIDSMARKEDET I NORGE

Andel i arbeid

Økende andel av befolkingen i arbeid

Andelen av befolkningen i arbeid har steget kraftig gjennom 2021 og inn i 2022. Særlig blandt yngre aldersgrupper har andelen i arbeid økt sterkt det siste året. Fra toppnivået i mars 2022, har andelen i arbeid falt noe, men er fortsatt over 70%, og vi må tilbake for til 2012 får se lignende nivåer.

Norge har en høy andel av befolkningen i arbeid

Sammenlignet med andre europeiske land har Norge en høy andel av befolkningen i arbeid. For befolkningen totalt (15-74) år lå Norge omlag 10 prosentpoeng høyere enn EU-snittet. Norge har den tredje høyeste andelen kvinner i arbeid, og her en avstanden til EU-snittet hele 12 prosentpoeng.

Stabil andel midlertidig ansatte

I overkant av 8 % av alle arbeidstakere i norske arbeidsliv er midlertidig ansatt. De siste ti årene har andelen vært relativt stabil.

Andelen som er midlertidig ansatt er neste tre ganger så høy blant de yngste aldersgruppene som snittet for befolkningen totalt. Tall for 2.kvartal de siste ti årene viser at andelen midlertidig ansatte mellom 15-24 steg til over 30 % i 2021, men har siden falt tilbake til nivået det lå på før pandemien.

Andelen midlertidig ansatte varierer mellom land, og reflekterer til en viss grad ulike reguleringer og ansettelsesmønstre. Norge er et av landene i Europa med lavest andel midlertidig ansatte.

Om statistikken og vilkår for bruk

Statistikken om andelen i arbeid er hentet fra SSBs statistikk "Arbeidskraftsundersøkelsen, sesongjusterte tall". Statistikken publiseres hvert måned, med gjennomsnittstall for tremånedersperioder. Statistikken beregnes fra en utvalgsundersøkelse blant personer mellom 15-74 år.

Internasjonale tall om andel i arbeid er hentet fra Eurostat.

Statistikken om midlertidig ansatte er hentet fra SSBs statistikk "Arbeidskraftsundersøkelsen". Statistikken publiseres kvartalsvis.

Internasjonale tall om midlertidige ansatte er hentet fra Eurostat.

Les våre vilkår for bruk her.