Andel i arbeid

Data tracker om utviklingen på arbeidsmarkedet i Norge

Økende andel av befolkingen i arbeid

Andelen av befolkningen i arbeid steg markant gjennom 2021 og inn i starten av 2022 til i overkant av 70%. Fra toppnivået i mars 2022 har andelen i arbeid falt marginalt, men er fortsatt omlag 70%. Vi må tilbake for til 2012 får se lignende nivåer på andelen i arbeid.

Norge har en høy andel av befolkningen i arbeid

Sammenlignet med andre land har Norge en høy andel av befolkningen i arbeid. For befolkningen totalt (15-74 år) ligger andelen i arbeid omlag 10 prosentpoeng høyere i Norge enn snittet for EU. For alle industriland under ett, har Norge har den tredje høyeste andelen kvinner i arbeid.

Stabil andel midlertidig ansatte

I overkant av 8 % av alle arbeidstakere i norske arbeidsliv er midlertidig ansatt. De siste ti årene har andelen vært relativt stabil. Andelen som er midlertidig ansatt er neste tre ganger så høy blant de yngste aldersgruppene som snittet for befolkningen totalt.

Andelen midlertidig ansatte varierer mellom land, og reflekterer til en viss grad ulike reguleringer og ansettelsesmønstre. Norge er et av landene med lavest andel midlertidig ansatte. (Merk at for å kunne sammenligne med andre land benyttes tall for 2021).

Om statistikken og vilkår for bruk

Statistikken om andelen i arbeid er hentet fra SSBs statistikk "Arbeidskraftsundersøkelsen, sesongjusterte tall". Statistikken publiseres hvert måned, med gjennomsnittstall for tremånedersperioder. Statistikken beregnes fra en utvalgsundersøkelse blant personer mellom 15-74 år.

Statistikken om midlertidig ansatte er hentet fra SSBs statistikk "Arbeidskraftsundersøkelsen". Statistikken publiseres kvartalsvis.

Internasjonale tall om andel i arbeid og midlertidig ansatte er fra OECD.

Les våre vilkår for bruk her.