Arbeidsmarkedet i Norge

Jobbskaping

I februar 2024 var det i overkant av 3,1 millioner jobber i det norske arbeidsmarkedet, omlag 25 000 flere enn i februar 2023, ifølge endelige tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Etter å ha steget kraftig fra desember 2023 til januar 2024, ble det 6 400 færre jobber fra januar til februar.

Jobbvekst i de fleste næringer

Majoriteten av næringene har hatt positiv jobbvekst de siste 12 månedene. Høyest prosentvis vekst det siste året var det innen bergverksdrift og utvinning. Helse- og sosialtjenester er den største næringen målt i antall jobber, etterfulgt av varehandel og undervisning.

Jobbvekst i de fleste fylker

Antall jobber økte i alle fylker fra 4. kvartal 2022 til 4. kvartal 2023. Størst jobbvekst i prosent var i Rogaland, etterfulgt av Møre og Romsdal og Vestfold og Telemark.

På kommunenivå var det i samme periode jobbvekst i omlag 60 % av kommunene.

Ikke-bosatte returnerer til arbeidsmarkedet

Antall jobber besatt av ikke-bosatte innvandrere falt under pandemien, men har etter det økt i takt med bedre mobilitet og større etterspørsel etter arbeidskraft. Samtidig viser tallene fra 4.kvartal at nivået fortsatt er lavere enn før pandemien.

Om statistikken

Statistikken over antall jobber er hentet fra SSBs statistikk “Antall arbeidsforhold og lønn“.

Statistikken publiseres hvert kvartal. Sesongjusterte tall for antall jobber (totalt og for hovednæringsgrupper) publiseres månedlig.

Antall jobber beregnes basert på innrapporterte tall fra a-ordningen hver måned. Kvartalstallene er basert på midterste måned i hvert kvartal.

Les våre vilkår for bruk her.

Andel i arbeid

Utforsk

Arbeidsledighet

Utforsk

Arbeidstid

Utforsk

Ledige stillinger

Utforsk

Produktivitet

Utforsk

Lønn

Utforsk

Arbeidstakerforeninger

Utforsk

Arbeidsgiverforeninger

Utforsk

Livslang læring

Utforsk

Prognoser for arbeidsmarkedet

Utforsk