Jobbskaping

Data tracker om utviklingen på arbeidsmarkedet i Norge

Sterk jobbvekst siden våren 2021

Ved starten av 2022 var det i overkant av 3 millioner jobber (arbeidsforhold) i norsk økonomi. Jobbtapet fra koronapandemien er hentet inn igjen etter sterk vekst i jobbskapingen siden våren 2021. Vinteren 2021/2022 avtok veksten noe, men bortsett fra i februar og i oktober har det vært positiv jobbvekst gjennom hele 2022.

Størst jobbvekst innen overnattings- og serveringsvirksomhet

Overnattings- og serveringsvirksomhet var en av de hardest rammede næringene under pandemien, men er nå næringen med størst vekst i jobbskapingen det siste året. Ser man på de siste tre årene, er informasjon og kommunikasjon næringen med størst jobbvekst.

Helse- og sosialtjenester er den største næringen målt i antall jobber, etterfulgt av varehandel, undervisning og bygg- og anleggsvirksomhet.

Jobbvekst i alle fylker

Antall jobber økte i alle fylker fra 3. kvartal 2021 til 3. kvartal 2022. Størst jobbvekst i prosent var i Oslo etterfulgt av Viken, Vestland og Rogaland. På kommunenivå var det i samme periode vekst i antall jobber i 8 av 10 kommuner.

Ikke-bosatte returnerer til arbeidsmarkedet

Antall jobber besatt av ikke-bosatte innvandrere falt kraftig under pandemien, men gjennom 2021 og 2022 har antallet økt i takt med bedre mobilitet og større etterspørsel etter arbeidskraft.

Om statistikken og vilkår for bruk

Statistikken over antall jobber er hentet fra SSBs statistikk "Antall arbeidsforhold og lønn".

Statistikken publiseres hvert kvartal. Sesongjusterte tall for antall jobber (totalt og for hovednæringsgrupper) publiseres månedlig.

Antall jobber beregnes basert på innrapporterte tall fra a-ordningen hver måned. Kvartalstallene er basert på midterste måned i hvert kvartal.

Les våre vilkår for bruk her.