Arbeidsmarkedet i Norge

Jobbskaping

Data om utviklingen i antall jobber for arbeidsmarkedet totalt, etter næring, alder, kjønn og bosettingsstatus

I oktober 2023 var det omlag 3,07 millioner jobber i det norske arbeidsmarkedet, en oppgang på rundt 12 000 jobber fra måneden før.

Jobbvekst i de fleste næringer

Majoriteten av næringene har hatt positiv jobbvekst de siste 12 månedene. Høyest prosentvis vekst det siste året var det innen finansiering og forsikring. Helse- og sosialtjenester er den største næringen målt i antall jobber, etterfulgt av varehandel, undervisning og bygg- og anleggsvirksomhet.

Jobbvekst i de fleste fylker

Antall jobber økte i alle fylker fra 2. kvartal 2022 til 2. kvartal 2023 bortsett fra Innlandet og Nordland. Størst jobbvekst i prosent var i Oslo etterfulgt av Rogaland og Agder.

På kommunenivå var det i samme periode jobbvekst i omlag halvparten av kommunene.

Ikke-bosatte returnerer til arbeidsmarkedet

Antall jobber besatt av ikke-bosatte innvandrere falt kraftig under pandemien, men har etter det økt i takt med bedre mobilitet og større etterspørsel etter arbeidskraft. Samtidig viser tallene fra 3.kvartal at nivået fortsatt er lavere enn før pandemien.

Om statistikken og vilkår for bruk

Statistikken over antall jobber er hentet fra SSBs statistikk “Antall arbeidsforhold og lønn“.

Statistikken publiseres hvert kvartal. Sesongjusterte tall for antall jobber (totalt og for hovednæringsgrupper) publiseres månedlig.

Antall jobber beregnes basert på innrapporterte tall fra a-ordningen hver måned. Kvartalstallene er basert på midterste måned i hvert kvartal.

Les våre vilkår for bruk her.

Andel i arbeid

Explore

Arbeidsledighet

Explore

Arbeidstid

Explore

Ledige stillinger

Explore

Produktivitet

Explore

Lønn

Explore

Arbeidstakerforeninger

Explore

Arbeidsgiverforeninger

Explore

Livslang læring

Explore

Prognoser for arbeidsmarkedet

Explore