Arbeidsmarkedet i Norge

Arbeidstid

Data om andelen som jobber heltid og deltid, ukentlige arbeidstimer etter næring, sammenligning av arbeidstid med andre land

Sammenlignet med andre europeiske land er det en høy andel som jobber deltid i Norge. Ifølge tall fra Eurostat ligger Norge omlag 8 prosentpoeng over EU-snittet i andelen som jobber deltid.

I 2022 jobbet 26 % av alle sysselsatte i Norge mellom 15-74 år deltid, mot 18% i EU. For kvinner er deltidsandelen betydelig høyere (35 %) enn for menn (17 %).

Totalt

Kvinner

Menn

En medvirkende årsak til høyere deltidsandel er at Norge, i likhet med andre nord-europeiske land, har en høyere andel unge som kombinerer studier med arbeid.

Tall fra Eurostat for 2021 viser denne andelen som gjør dette i Norge er dobbelt så høy som EU-snittet.

Lav ukentlig arbeidstid i Norge

Den ukentlige arbeidstiden i Norge er lavere enn i de fleste andre europeiske land, ifølge tall fra Eurostat. Faktisk arbeidede timer per uke er 33 timer per uke i Norge, sammenlignet med 36 timer i EU.

Statistikken inkluderer personer som jobber heltid og deltid. I land med deltidsandelen er høy, vil det bidra til å trekke den gjennomsnittlige arbeidstiden ned. Dette gjelder, i tillegg til for Norge, for blant annet Nederland, Danmark og Tyskland som alle har en gjennomsnittlig arbeidsuke på 34 timer eller kortere.

Ser vi kun på heltidsansatte er forskjellen mellom Norge og andre europeiske land langt mindre.

Gjennomsnittlig arbeidstid har vært relativ stabil

Hver sysselsatt jobber i dag i snitt langt færre timer årlig enn i 1970. Det henger i stor grad sammen med flere arbeidstidsreformer som har redusert den årlige arbeidstiden (økt ferie og kortere arbeidsuker). Siden starten av 2000-tallet har imidlertid utviklingen vært mer stabil. I dag er Norge ett av landene i Europa med lavest antall årlig arbeidstimer per sysselsatt.

Tallene for 2020 viser et markert fall i antall arbeidede timer i EU og OECD-landene fra 2019, mye grunnet koronapandemien og lavere økonomisk aktivitet. I de skandinaviske landene var fallet betydelig mindre.

Om statistikken og vilkår for bruk

Statistikken om arbeidstid er hentet fra SSBs statistikk “Arbeidskraftsundersøkelsen“. Statistikken publiseres hvert kvartal.

Internasjonale tall om ukentlig arbeidstid er hentet fra Eurostat, mens tall om årlig arbeidede timer er hentet fra OECD.

Les våre vilkår for bruk her.

Jobbskaping

Explore

Andel i arbeid

Explore

Arbeidsledighet

Explore

Ledige stillinger

Explore

Produktivitet

Explore

Lønn

Explore

Arbeidstakerforeninger

Explore

Arbeidsgiverforeninger

Explore

Livslang læring

Explore

Prognoser for arbeidsmarkedet

Explore