Arbeidstid

Data tracker om utviklingen på arbeidsmarkedet i Norge

Sammenlignet med andre europeiske land er det en høy andel som jobber deltid i Norge. Ifølge tall fra Eurostat ligger Norge omlag 8 prosentpoeng over EU-snittet i andelen som jobber deltid.

I 2022 jobbet 26 % av alle sysselsatte i Norge mellom 15-74 år deltid, mot 18% i EU. For kvinner er deltidsandelen betydelig høyere (35 %) enn for menn (17 %).

Totalt

Kvinner

Menn

En medvirkende årsak til høyere deltidsandel er at Norge, i likhet med andre nord-europeiske land, har en høyere andel unge som kombinerer studier med arbeid.

Tall fra Eurostat for 2021 viser denne andelen som gjør dette i Norge er dobbelt så høy som EU-snittet.

Lav ukentlig arbeidstid i Norge

Den ukentlige arbeidstiden i Norge er lavere enn i de fleste andre europeiske land, ifølge tall fra Eurostat. Faktisk arbeidede timer per uke er 33 timer per uke i Norge, sammenlignet med 36 timer i EU.

Statistikken inkluderer personer som jobber heltid og deltid. I land med deltidsandelen er høy, vil det bidra til å trekke den gjennomsnittlige arbeidstiden ned. Dette gjelder, i tillegg til for Norge, for blant annet Nederland, Danmark og Tyskland som alle har en gjennomsnittlig arbeidsuke på 34 timer eller kortere.

Ser vi kun på heltidsansatte er forskjellen mellom Norge og andre europeiske land langt mindre.

Gjennomsnittlig arbeidstid har vært relativ stabil

Hver sysselsatt jobber i dag i snitt langt færre timer årlig enn i 1970. Det henger i stor grad sammen med flere arbeidstidsreformer som har redusert den årlige arbeidstiden (økt ferie og kortere arbeidsuker). Siden starten av 2000-tallet har imidlertid utviklingen vært mer stabil. I dag er Norge ett av landene i Europa med lavest antall årlig arbeidstimer per sysselsatt.

Tallene for 2020 viser et markert fall i antall arbeidede timer i EU og OECD-landene fra 2019, mye grunnet koronapandemien og lavere økonomisk aktivitet. I de skandinaviske landene var fallet betydelig mindre.

Om statistikken og vilkår for bruk

Statistikken om arbeidstid er hentet fra SSBs statistikk “Arbeidskraftsundersøkelsen“. Statistikken publiseres hvert kvartal.

Internasjonale tall om ukentlig arbeidstid er hentet fra Eurostat, mens tall om årlig arbeidede timer er hentet fra OECD.

Les våre vilkår for bruk her.

3 av 4 sysselsatte jobber heltid

Andelen som jobber heltid har økt fra 73 % til 75 % de siste 10 årene. Det er betydelig forskjeller mellom kjønn. Mens 84% av menn jobber heltid, er andelen 65% blant kvinner. Imidlertid har heltidsandelen økt med over 5 prosentpoeng siden 2011 for kvinner, mens over samme tidsperiode er redusert med 1,8 prosentpoeng for menn.

Stor variasjon i andelen som jobber heltid i ulike yrker

Heltidsandelen er høyest i yrkesgruppene ledere og håndverkere hvor hele 9 av 10 jobber heltid. For salgs- og serviceyrker jobber i underkant av halvparten heltid.

Kvinner har en lavere heltidsandel enn menn i alle yrkesgrupper. Forskjellene er minst blant ledere.

Den høye heltidsandelen gjør at ledere er den yrkesgruppen med lengst arbeidsuke. De siste ti årene har det vært få markante endringer i gjennomsnittlig ukentlige arbeidstid for de ulike yrkesgruppene, med unntak av bønder, fiskere mv. som har redusert gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid med rundt 5 timer.

Høy deltidsandel i Norge

Sammenlignet med andre europeiske land er det en høy andel som jobber deltid i Norge. Ifølge tall fra Eurostat ligger Norge omlag 8 prosentpoeng over EU-snittet i andelen som jobber deltid. I 2022 jobbet 26 % av alle sysselsatte i Norge mellom 15-74 år deltid, mot 18% i EU. For kvinner er deltidsandelen betydelig høyere (35 %) enn for menn (17 %).

En av årsakene til høyere deltidsandel i Norge er at vi, i likhet med andre nord-europeiske land, har en høyere andel unge som kombinerer studier med arbeid. Tall fra Eurostat for 2021 viser denne andelen som gjør dette i Norge er dobbelt så høy som EU-snittet.

Lav ukentlig arbeidstid i Norge

Den ukentlige arbeidstiden i Norge er lavere enn i de fleste andre europeiske land, ifølge tall fra Eurostat. Faktisk arbeidede timer per uke er 33 timer per uke i Norge, sammenlignet med 36 timer i EU.

Statistikken inkluderer personer som jobber heltid og deltid. I land med deltidsandelen er høy, vil det bidra til å trekke den gjennomsnittlige arbeidstiden ned. Dette gjelder, i tillegg til for Norge, for blant annet Nederland, Danmark og Tyskland som alle har en gjennomsnittlig arbeidsuke på 34 timer eller kortere. Ser vi kun på heltidsansatte er forskjellen mellom Norge og andre europeiske land langt mindre.

Gjennomsnittlig arbeidstid har vært relativ stabil

Hver sysselsatt jobber i dag i snitt langt færre timer årlig enn i 1970. Det henger i stor grad sammen med flere arbeidstidsreformer som har redusert den årlige arbeidstiden (økt ferie og kortere arbeidsuker). Siden starten av 2000-tallet har imidlertid utviklingen vært mer stabil. I dag er Norge ett av landene i Europa med lavest antall årlig arbeidstimer per sysselsatt.

Tallene for 2020 viser et markert fall i antall arbeidede timer i EU og OECD-landene fra 2019, mye grunnet koronapandemien og lavere økonomisk aktivitet. I de skandinaviske landene er fallet mindre.

Om statistikken og vilkår for bruk

Statistikken om arbeidstid er hentet fra SSBs statistikk "Arbeidskraftsundersøkelsen". Statistikken publiseres hvert kvartal.

Internasjonale tall om ukentlig arbeidstid er hentet fra Eurostat, mens tall om årlig arbeidede timer er hentet fra OECD.

Les våre vilkår for bruk her.