DATA TRACKER OM ARBEIDSMARKEDET I NORGE

Ledige stillinger

Høyt antall ledige stillinger

Gjennom 2021 og 2022 har antall ledige stillinger vokst kraftig i takt med økonomisk gjenninnhenting og økende etterspørsel etter arbeidskraft. I andre kvartal 2022 var det 107 800 ledige stillinger, det høyeste nivået registrert siden statistikken ble startet ifølge SSB.

Flest ledige stillinger, i absolutte tall, er det innen forretningsmessig tjenesteyting, varehandel og bygge- og anleggsvirksomhet.

Om vi ser på antall ledige stillinger i prosent av totalt antall stillinger per næring, er det fortsatt forretningsmessig tjenesteytning hvor etterspørselsen er størst med 6,7 % av stillingene ubesatte. Overnattings- og serveringsvirksomhet og informasjon og kommunikasjon har begge over 5.8 % av totalt antall stillinger ubesatt.

Økende andel ledige stillinger i flere land

Tall fra Eurostat viser også at samme tendeser i flere andre europeiske land. I Finland, Nederland, Sverige og Tyskland har andelen ledige stillinger økt kraftig de siste kvartalene, og er nå på langt høyere nivåer enn før koronapandemien.

Om statistikken og vilkår for bruk

Statistikken over ledige stillinger er hentet fra Statistisk Sentralbyrås statistikk "Ledige stillinger".

Statistikken publiseres hvert kvartal. Det skilles ikke på deltids- og heltidsstillinger. Antall ledige stillinger beregnes basert på data fra et utvalg av virksomheter.

Internasjonal statistikk om ledige stillinger er hentet fra Eurostat.

Les våre vilkår for bruk her.