Arbeidsmarkedet i Norge

Ledige stillinger

Data om andel og antall ledige stillinger for arbeidsmarkedet totalt og etter næring, sammenligning av andelen ledige stillinger med andre land

Gjennom 2021 og 2022 har antall ledige stillinger økt i takt med økonomisk gjenninnhenting og tilhørende stigende etterspørsel etter arbeidskraft. I andre kvartal 2023 var det nær 120 000 ledige stillinger, et av de høyeste nivåene registrert i SSBs statistikk.

Flest ledige stillinger, i absolutte tall, er det i varehandel, bygge- og anleggsvirksomhet samt pleie- og omsorgstjenester. Om vi ser på antall ledige stillinger i prosent av totalt antall stillinger per næring, er det forretningsmessig tjenesteytning som har høyest andel ubesatte stillinger.

Økende andel ledige stillinger i flere land

Også i andre europeiske land er det stigende andel ubesatte stillinger, et tegn på at etterspørselen etter arbeidskraft har tatt seg opp. Andelen ledige stillinger er på et høyere nivå enn før koronapandemien i flere land.

I Norge var andelen ledige stillinger i første kvartal 2023 3,7 %, høyere enn i Sverige, Finland og EU27-snittet.

Om statistikken og vilkår for bruk

Statistikken over ledige stillinger er hentet fra Statistisk Sentralbyrås statistikk “Ledige stillinger“.

Statistikken publiseres hvert kvartal. Det skilles ikke på deltids- og heltidsstillinger. Antall ledige stillinger beregnes av SSB basert på data fra et utvalg av virksomheter.

Internasjonal statistikk om ledige stillinger er hentet fra Eurostat.

Les våre vilkår for bruk her.

Høyt antall ledige stillinger

Gjennom 2021 og 2022 har antall ledige stillinger økt i takt med økonomisk gjenninnhenting og tilhørende stigende etterspørsel etter arbeidskraft. I første kvartal 2023 var det over 130 000 ledige stillinger, det høyeste nivået registrert i SSBs statistikk.

Flest ledige stillinger, i absolutte tall, er det i varehandel, forretningsmessig tjenesteyting samt helse, pleie- og omsorgstjenester. Om vi ser på antall ledige stillinger i prosent av totalt antall stillinger per næring, er det forretningsmessig tjenesteytning som har høyest andel ubesatte stillinger.

Økende andel ledige stillinger i flere land

Også i andre europeiske land er det stigende andel ubesatte stillinger, et tegn på at etterspørselen etter arbeidskraft har tatt seg opp. Andelen ledige stillinger er på et høyere nivå enn før koronapandemien i flere land. I Norge var andelen ledige stillinger i fjerde kvartal 2022 lavere enn i både Nederland og Tyskland, men høyere enn i Sverige, Finland og EU27-snittet.

Om statistikken og vilkår for bruk

Statistikken over ledige stillinger er hentet fra Statistisk Sentralbyrås statistikk "Ledige stillinger".

Statistikken publiseres hvert kvartal. Det skilles ikke på deltids- og heltidsstillinger. Antall ledige stillinger beregnes basert på data fra et utvalg av virksomheter.

Internasjonal statistikk om ledige stillinger er hentet fra Eurostat.

Les våre vilkår for bruk her.

Jobbskaping

Explore

Andel i arbeid

Explore

Arbeidsledighet

Explore

Arbeidstid

Explore

Produktivitet

Explore

Lønn

Explore

Arbeidstakerforeninger

Explore

Arbeidsgiverforeninger

Explore

Livslang læring

Explore

Prognoser for arbeidsmarkedet

Explore