Arbeidsmarkedet i Norge

Ledige stillinger

Data om andel og antall ledige stillinger for arbeidsmarkedet totalt og etter næring, sammenligning av andelen ledige stillinger med andre land

Gjennom 2021 og 2022 økte antall ledige stillinger i takt med økonomisk gjenninnhenting og stigende etterspørsel etter arbeidskraft. I 2023 har nivået holdt seg høyt, vært over 100 000 i alle kvartal. Etter første kvartal har antall ledige stillinger falt noe, men er fortsatt på et høyt nivå historisk sett.

Flest ledige stillinger, i absolutte tall, er det i varehandel og pleie- og omsorgstjenester. Om vi ser på antall ledige stillinger i prosent av totalt antall stillinger per næring, er det pleie- og omsorgstjenester som har høyest andel ubesatte stillinger.

Økende andel ledige stillinger i flere land

Andelen ledige stillinger er på et høyere nivå enn før koronapandemien i flere land, selv om andelen har falt noe de siste kvartalene. Sammenlignet med andre land er andelen ledige stillinger høyere i Norge enn i Sverige, Finland og EU27-snittet.

Om statistikken og vilkår for bruk

Statistikken over ledige stillinger er hentet fra Statistisk Sentralbyrås statistikk “Ledige stillinger“.

Statistikken publiseres hvert kvartal. Det skilles ikke på deltids- og heltidsstillinger. Antall ledige stillinger beregnes av SSB basert på data fra et utvalg av virksomheter.

Internasjonal statistikk om ledige stillinger er hentet fra Eurostat.

Les våre vilkår for bruk her.

Jobbskaping

Utforsk

Andel i arbeid

Utforsk

Arbeidsledighet

Utforsk

Arbeidstid

Utforsk

Produktivitet

Utforsk

Lønn

Utforsk

Arbeidstakerforeninger

Utforsk

Arbeidsgiverforeninger

Utforsk

Livslang læring

Utforsk

Prognoser for arbeidsmarkedet

Utforsk