Arbeidsmarkedet i Norge

Ledige stillinger

Gjennom 2021 og 2022 økte antall ledige stillinger i takt med økonomisk gjenninnhenting og stigende etterspørsel etter arbeidskraft. Siden da har nivået holdt seg høyt.

Om vi ser på antall ledige stillinger i prosent av totalt antall stillinger per næring, er det kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter som har høyest andel ubesatte stillinger. Flest ledige stillinger, i absolutte tall, er det i varehandel.

Økende andel ledige stillinger i flere land

Andelen ledige stillinger er på et høyere nivå enn før koronapandemien i flere land, selv om andelen har falt noe de siste kvartalene. Sammenlignet med andre land er andelen ledige stillinger høyere i Norge enn i Sverige, Finland og EU27-snittet.

Om statistikken

Statistikken over ledige stillinger er hentet fra Statistisk Sentralbyrås statistikk “Ledige stillinger“.

Statistikken publiseres hvert kvartal. Det skilles ikke på deltids- og heltidsstillinger. Antall ledige stillinger beregnes av SSB basert på data fra et utvalg av virksomheter.

Internasjonal statistikk om ledige stillinger er hentet fra Eurostat.

Les våre vilkår for bruk her.

Jobbskaping

Utforsk

Andel i arbeid

Utforsk

Arbeidsledighet

Utforsk

Arbeidstid

Utforsk

Produktivitet

Utforsk

Lønn

Utforsk

Arbeidstakerforeninger

Utforsk

Arbeidsgiverforeninger

Utforsk

Livslang læring

Utforsk