Ledige stillinger

Data tracker om utviklingen på arbeidsmarkedet i Norge

Høyt antall ledige stillinger

Gjennom 2021 og 2022 har antall ledige stillinger økt i takt med økonomisk gjenninnhenting og tilhørende stigende etterspørsel etter arbeidskraft. I tredje kvartal 2022 var det over 100 000 ledige stillinger, noe lavere enn forrige kvartal, men fortsatt et av de høyeste nivåene registrert i SSBs statistikk.

Flest ledige stillinger, i absolutte tall, er det innen forretningsmessig tjenesteyting, pleie- og omsorgstjenester samt varehandel. Om vi ser på antall ledige stillinger i prosent av totalt antall stillinger per næring, er det forretningsmessig tjenesteytning som har høyest andel ubesatte stillinger (6,3 %), etterfulgt av informasjon og kommunikasjon (5,3 %) og pleie- og omsorgstjenester (4,8 %).

Økende andel ledige stillinger i flere land

Også i andre europeiske land er det stigende andel ubesatte stillinger, et tegn på at etterspørselen etter arbeidskraft har tatt seg opp. Andelen ledige stillinger er på et høyere nivå enn før koronapandemien i flere land.

Om statistikken og vilkår for bruk

Statistikken over ledige stillinger er hentet fra Statistisk Sentralbyrås statistikk "Ledige stillinger".

Statistikken publiseres hvert kvartal. Det skilles ikke på deltids- og heltidsstillinger. Antall ledige stillinger beregnes basert på data fra et utvalg av virksomheter.

Internasjonal statistikk om ledige stillinger er hentet fra Eurostat.

Les våre vilkår for bruk her.