DATA TRACKER OM ARBEIDSMARKEDET I NORGE

Arbeidsledighet

Lavere ledighet enn før pandemien

Økende etterspørsel etter arbeidskraft har bidratt til redusert arbeidsledigheten siden midten av 2021. I juli 2022 (snitt for juni, juli og august) var det 91 000 ledige, noe som tilsvarte 3,1 % av arbeidsstyrken. Dette er lavere enn det arbeidsledigheten var før pandemien.

Norge blant landende med lavest arbeidsledighet i Europa

Norge har historisk vært et av landene i Europa med lavest arbeidsledighet. Ledighetsnivå i Norge er nær halvparten av snittet for EU-totalt. For ungdomsledigheten er avstanden mindre (10% mot 13.6%).

I likhet med i Norge er arbeidsledigheten på vei ned i europeiske land. Snittet for EU var sommeren 2022, under nivået før pandemien, både for ungdom og for befolkningen totalt.

Om statistikken og vilkår for bruk

Statistikken om arbeidsledighet er hentet fra SSBs statistikk "Arbeidskraftsundersøkelsen, sesongjusterte tall".  

Statistikken publiseres hvert måned, med gjennomsnittstall for tre månedersperioder. Statistikken beregnes fra en utvalgsundersøkelse blant personer mellom 15-74 år.

Internasjonale tall om arbeidsledighet er hentet fra Eurostat. Merk at for Sverige og Tyskland brukes trend tall istedenfor de mer volatile sesongjusterte tallene (dette følger måten Eurostat publiserer tallene på).

Les våre vilkår for bruk her.