Livslang læring

Data tracker om utviklingen på arbeidsmarkedet i Norge

SSBs Lærevilkårsmonitor for 2022 viser en økning i andelen sysselsattes som deltar i ikke-formell opplæring fra 2021. Dette er den desidert vanligste læringsaktiviteten for sysselsatte, og inkluderer ulike former for kurs, seminarer og konferanser med opplæring som hovedformål. Andelen sysselsatte som deltok i formell videreutdanning eller utdanning var nær det samme som i 2021. I tillegg falt andelen som hverken deltok i formell eller ikke-formell opplæring. Merk at i tallene utelukkes sysselsatte som hovedsakelig betrakter seg som studenter.

Lærevilkårsmonitoren viser også hvordan sysselsatte i ulike næringer deltar i ulike læringsaktiviteter. Tallene for 2022 viser at offentlig administrasjon har høyest deltakelse i ikke-formell opplæring. Overnattings- og serveringsvirksomhet har høyest andel på formell utdanning, dette er også næringen hvor formell utdanning er mer vanlig enn ikke-formell opplæring.

Lærevilkårsmonitoren for 2022 inkluderer også for første gang et mål på deltakelse i læringsintensivt arbeid, definert som sysselsatte som har muligheter til å skaffe seg kunnskap og ferdigheter gjennom det daglige arbeidet. I denne kategorien ligger informasjon og kommunikasjon høyest. Andelen som ikke har deltatt i hverken formell eller ikke-formell opplæring er høyest nnen bergverdrift, industri mv; jordbruk, skogbruk og fiske samt transport og lagring.

Om statistikken og vilkår for bruk

Tall for Norge fra 2021 er hentet fra Lærevilkårsmonitoren, en tilleggsundersøkelse til SSBs Arbeidskraftsundersøkelse (AKU).

Læringsvilkårsmonitoren (LVM) har et brudd fra 2021 grunnet omlegging av Arbeidskraftsundersøkelsen (LVM er en tilleggsundersøkelse til denne), og tall fra før 2021 er derfor ikke direkte sammenlignbare med nyere statistikk.

Les våre vilkår for bruk her.

Økt deltakelse i livslang læring i 2022

SSBs Lærevilkårsmonitor for 2022 viser en økning i andelen sysselsattes som deltar i ikke-formell opplæring fra 2021. Dette er den desidert vanligste læringsaktiviteten for sysselsatte, og inkluderer ulike former for kurs, seminarer og konferanser med opplæring som hovedformål. Andelen sysselsatte som deltok i formell videreutdanning eller utdanning var nær det samme som i 2021. I tillegg falt andelen som hverken deltok i formell eller ikke-formell opplæring. Merk at i tallene utelukkes sysselsatte som hovedsakelig betrakter seg som studenter.

Lærevilkårsmonitoren viser også hvordan sysselsatte i ulike næringer deltar i ulike læringsaktiviteter. Tallene for 2022 viser at offentlig administrasjon har høyest deltakelse i ikke-formell opplæring. Overnattings- og serveringsvirksomhet har høyest andel på formell utdanning, dette er også næringen hvor formell utdanning er mer vanlig enn ikke-formell opplæring.

Lærevilkårsmonitoren for 2022 inkluderer også for første gang et mål på deltakelse i læringsintensivt arbeid, definert som sysselsatte som har muligheter til å skaffe seg kunnskap og ferdigheter gjennom det daglige arbeidet. I denne kategorien ligger informasjon og kommunikasjon høyest. Andelen som ikke har deltatt i hverken formell eller ikke-formell opplæring er høyest nnen bergverdrift, industri mv; jordbruk, skogbruk og fiske samt transport og lagring.

6 av 10 voksne deltar i læringsaktiviteter

En sental indikator på europeisk nivå for livslang læring er hvor høy stor andel av voksne som deltar i læringsaktiviteter i løpet av et år.

Sist tilgjengelige data for dette er fra Adult Education Survey (AES) fra 2016. Nye tall vil bli publisert i 2023, da samlet inn gjennom de nasjonale arbeidskraftsundersøkelsene (Labour Force Survey).

Tallene fra AES i 2016 viser at Norge ligger over EU-snittet i andelen voksne som deltar i læringsaktiviteter. Kun Sveits, Nederland og Sverige hadde et høyere nivå enn Norge.

Livslang læring er et viktig satsingsområde i EU, og det er satt mål om at voksne som deltar i læringsaktiviteter skal øke til 47 % i 2025 og videre til 60 % i 2030.

AES tallet fra 2016 i figuren under er justert til å ekskludere organisert veiledning i arbeidssituasjon av en kollega, instruktør eller veileder ("guided on-the-job training’") for å ha et sammenlignbart måltall med fremtidige data fra LFS.

Om statistikken og vilkår for bruk

Tall for Norge fra 2021 er hentet fra Lærevilkårsmonitoren, en tilleggsundersøkelse til SSBs Arbeidskraftsundersøkelse (AKU).

Læringsvilkårsmonitoren (LVM) har et brudd fra 2021 grunnet omlegging av Arbeidskraftsundersøkelsen (LVM er en tilleggsundersøkelse til denne), og tall fra før 2021 er derfor ikke direkte sammenlignbare med nyere statistikk.

Les våre vilkår for bruk her.