Livslang læring

Data tracker om utviklingen på arbeidsmarkedet i Norge

6 av 10 voksne deltar i læringsaktiviteter

En sental indikator på europeisk nivå for livslang læring er hvor høy stor andel av voksne som deltar i læringsaktiviteter i løpet av et år.

Sist tilgjengelige data for dette er fra Adult Education Survey (AES) fra 2016. Nye tall vil bli publisert i 2023, da samlet inn gjennom de nasjonale arbeidskraftsundersøkelsene (Labour Force Survey).

Tallene fra AES i 2016 viser at Norge ligger over EU-snittet i andelen voksne som deltar i læringsaktiviteter. Kun Sveits, Nederland og Sverige hadde et høyere nivå enn Norge.

Livslang læring er et viktig satsingsområde i EU, og det er satt mål om at voksne som deltar i læringsaktiviteter skal øke til 47 % i 2025 og videre til 60 % i 2030.

AES tallet fra 2016 i figuren under er justert til å ekskludere organisert veiledning i arbeidssituasjon av en kollega, instruktør eller veileder ("guided on-the-job training’") for å ha et sammenlignbart måltall med fremtidige data fra LFS.

Mer om livslang læring i Norge

Nyere data om Norge finnes i Lærevilkårsmonitoren (LVM) gjennomført av SSB. Undersøkelsen er ikke direkte sammenlignbar med de internasjonale tallene over. I tillegg har LVS for 2021 har et brudd med tidligere statistikk grunnet omlegging av Arbeidskraftsundersøkelsen (LVS er en tilleggsundersøkelse til denne).

Lærevilkårsmonitoren for 2021 viser at:

  • 23 % av voksne (15-59 år) deltok på formell utdanning
  • 6 % av voksne (22-59 år) deltok på formell videreutdanning
  • 35 % av voksne (15-66 år) deltok på ikke-formell opplæring i løpet av fjoråret.

Ikke-formell opplæring inkluderer ulike former for kurs, seminarer og konferanser med opplæring som hovedformål.

Lærevilkårsmonitoren viser også hvordan sysselsatte i ulike næringer deltar i læringsaktiviteter. Tallene for 20212 viser at offentlig administrasjon har høyest deltakelse i ikke-formell opplæring, mens overnattings- og servering har høyest andel på formell utdanning.

SSB publiserer ikke tall for finansiering og forsikring grunnet konfidensialitetshensyn.

Med unntak av innenfor overnattings- og serveringsvirksomhet er ikke-formell opplæring den desidert vanligste læringsaktiviteten.

Lærevilkårsmonitoren har også tall over ansatte som hverkan har deltatt i formell eller ikke-formell opplæring. I flere bransjer gjelder dette majoriteten av de sysselsatte. Andelen som ikke har deltatt er høyeste innen trasport og lagring.

Om statistikken og vilkår for bruk

Tall for Norge og EU-land er hentet fra Eurostats Adult Education Survey. Justerte tall fra AES for 2016 kan finnes her.

Tall for Norge fra 2021 er hentet fra Lærevilkårsmonitoren.

Les våre vilkår for bruk her.