Arbeidsmarkedet i Norge

Livslang læring

Data om voksnes deltakelse i ulike læringsaktiviteter (formelle og ikke-formelle), sammenligning med andre land

SSBs Lærevilkårsmonitor for 2022 viser en økning i andelen sysselsattes som deltar i ikke-formell opplæring fra 2021. Dette er den desidert vanligste læringsaktiviteten for sysselsatte, og inkluderer ulike former for kurs, seminarer og konferanser med opplæring som hovedformål. Andelen sysselsatte som deltok i formell videreutdanning eller utdanning var nær det samme som i 2021. I tillegg falt andelen som hverken deltok i formell eller ikke-formell opplæring. Merk at i tallene utelukkes sysselsatte som hovedsakelig betrakter seg som studenter.

Lærevilkårsmonitoren viser også hvordan sysselsatte i ulike næringer deltar i ulike læringsaktiviteter. Tallene for 2022 viser at offentlig administrasjon har høyest deltakelse i ikke-formell opplæring. Overnattings- og serveringsvirksomhet har høyest andel på formell utdanning, dette er også næringen hvor formell utdanning er mer vanlig enn ikke-formell opplæring.

Lærevilkårsmonitoren for 2022 inkluderer også for første gang et mål på deltakelse i læringsintensivt arbeid, definert som sysselsatte som har muligheter til å skaffe seg kunnskap og ferdigheter gjennom det daglige arbeidet. I denne kategorien ligger informasjon og kommunikasjon høyest. Andelen som ikke har deltatt i hverken formell eller ikke-formell opplæring er høyest nnen bergverdrift, industri mv; jordbruk, skogbruk og fiske samt transport og lagring.

Om statistikken og vilkår for bruk

Tall for Norge fra 2021 er hentet fra Lærevilkårsmonitoren, en tilleggsundersøkelse til SSBs Arbeidskraftsundersøkelse (AKU).

Læringsvilkårsmonitoren (LVM) har et brudd fra 2021 grunnet omlegging av Arbeidskraftsundersøkelsen (LVM er en tilleggsundersøkelse til denne), og tall fra før 2021 er derfor ikke direkte sammenlignbare med nyere statistikk.

Les våre vilkår for bruk her.

Jobbskaping

Explore

Andel i arbeid

Explore

Arbeidsledighet

Explore

Arbeidstid

Explore

Ledige stillinger

Explore

Produktivitet

Explore

Lønn

Explore

Arbeidstakerforeninger

Explore

Arbeidsgiverforeninger

Explore

Prognoser for arbeidsmarkedet

Explore