Visualization Feed

Oversikt over alle våre publiserte visualiseringer på norsk.

Tall fra Nasjonalregnskapet for 2021 viser at olje- og gassnæringen har høyest produksjonsinntekt per arbeidede time. I gjennomsnitt for alle næringer ga hver arbeidstime 745 kroner, og 625 kroner om vi avgrenser til Fastlands-Norge.

Publisert februar 2022

World Development Report 2022 gir et historisk perspektiv på den økonomiske krisen pandemien har ført til. I 2020 opplevde 90 prosent av alle land negativ vekst i BNP per innbygger, et tall som overgår tidligere historiske kriser.

Link til rapporten: www.worldbank.org/en/publication/wdr2022

Publisert februar 2022

Kapittel 1 i OECD "Trends Shaping Education 2022" gir et langsiktig perspektiv på global økonomisk vekst, og en av figurene (gjenskapt her) viser utviklingen i antall som lever i ekstrem fattigdom. Mens antallet var om lag det samme i 2018 som i 1820, har verdens befolkning økt fra rundt 1 til 7,6 milliarder. Andelen som lever i ekstrem fattigdom er således redusert fra 76 prosent til 10 prosent.

De original beregningene er fra Moatsos. M "Global Extreme Poverty: Past and Present", i OECD (2021) "How Was Life? Volume II".

Publisert februar 2022

Nye tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at antall jobber økte med 15 000 fra oktober til november 2021 (sesongjusterte tall). Totalt var det i overkant av 3 millioner jobber i november 2021. Det er 155 000 flere enn i mai 2021. De fleste næringene hadde et høyere antall jobber i november 2021 enn i februar 2020.

Publisert januar 2022

SSBs statistikk om utenrikshandel med varer viser at Norge eksporterte varer for til sammen 1378 milliarder kroner i 2021 og importerte for 847 milliarder. Vi importerte mest (mål i verdi) fra Kina, Sverige og Tyskland, og eksporterte mest til Storbritannia, Tyskland, Nederland og Sverige.

Publisert januar 2022

I "Global Economic Prospects 2022" peker Verdensbanken på de høye økonomiske tapene forårsaket av vær- og klimakatastrofer. Disse utgjør en betydelig nedsiderisiko for de globale vekstutsiktene. Nye alvorlige natur- og klimarelaterte hendelser kan potensielt være ødeleggende for den videre økonomiske gjenopphentingen, særlig i utviklingsland, ifølge Verdensbanken.

Publisert januar 2022

Trafikkstatistikk fra Avinor viser en økning på 10 prosent i antall flypassasjerer fra 2020 til 2021 ved Avinors lufthavner. Totalt var det 22,4 millioner flypassasjerer i 2021, sammenlignet med 20,4 i 2020 og 54,2 i 2019. Ved Oslo Lufthavn økte antall passasjerer fra 9,0 til 9,4 millioner i 2021, mens Bergen Lufthavn hadde størst økning i antall passasjerer i 2021 (+550 000).

Publisert januar 2022

Vilkår for bruk

Visualiseringene på denne siden kan gjenbrukes og videreformidles. Qery AS skal krediteres selve visualiseringen, og kilden til dataene skal alltid medfølge (angitt med "Kilde" i hver visualisering).

Informasjonen er «som den er». Informasjonen kan inneholde feil og utelatelser. Qery AS gir ingen garantier, heller ikke for informasjonens innhold eller aktualitet.

Qery AS fraskriver seg ethvert ansvar for feil og mangler ved informasjonen.

Qery AS er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap som måtte oppstå som følge av utnyttelse av informasjonen eller i forbindelse med kopiering eller videre tilgjengeliggjøring av informasjon.