Nøkkeltall om annen tjenesteyting

Nøkkeltall om annen tjenesteyting

Tall om virksomhetenes omsetning, driftsresultat, verdiskaping, sysselsatte, lønnskostnader m.m.

Denne siden viser tall fra SSBs statistikk “Næringenes økonomiske utvikling”. Statistikken er basert på regnskapstall, registerdata, spørreundersøkelser, og har som formål gi informasjon om aktiviteten i norsk næringsliv. Statistikken dekker foretak som driver med markedsrettet produksjon og offentlig virksomhet er derfor unntatt.

Statistikken følger norsk Standard for næringsgruppering (SN 2007), hvor alle virksomheter grupperes basert på hovedaktivitet. Standarden har en hierarkisk inndeling med 5 nivåer.

Denne siden viser nøkkeltall for virksomheter innenfor “Annen tjenesteyting” som er en av de 21 næringshovedområdene på det øverste nivået i hierarkiet. “Annen tjenesteyting” omfatter organisasjoner og foreninger, reparasjon av datamaskiner og varer til personlig bruk og husholdningsbruk og en rekke personlige tjenester. I uttrekksmenyen under finnes de detaljerte definisjonene fra SN 2007 for de ulike undergruppene:

Omfatter organisasjoner som ivaretar spesielle gruppers interesser eller fremmer ideer overfor offentligheten. Disse organisasjonene har vanligvis en gruppe medlemmer, men ikke-medlemmer kan delta i deres aktiviteter og dra fordel av det. Næringen grupperes primært etter det formålet som disse organisasjonene tjener, nemlig arbeidsgiverens, selvstendige yrkesutøveres og det vitenskapelige samfunns interesser, arbeidstakerens interesser eller fremme av religiøse, politiske, kulturelle, utdanningsmessige eller rekreative ideer og aktiviteter. Les mer om disse i uttrekksmenyen under:

Omfatter reparasjon og vedlikehold av datamaskiner og tilleggsutstyr som f.eks. stasjonære datamaskiner, bærbare datamaskiner, lagerenheter og printere

Inkluderer også:

Omfatter også reparasjon av kommunikasjonsutstyr som f.eks. telefaksapparater, radiosender- og -mottakerutstyr og forbrukerelektronikk som f.eks. radio- og tv-apparater, redskaper til hus og hage som f.eks. plenklippere og -trimmere, skotøy og lærvarer, møbler og boligutstyr, klær og tilbehør til klær, sportsutstyr, musikkinstrumenter, hobbyartikler og andre varer til personlig bruk

Ekskluderer:

Reparasjon av medisinsk utstyr og diagnostisk utstyr, måleinstrumenter, laboratorieinstrumenter, radar- og sonarutstyr grupperes under: 33.13 Reparasjon av elektronisk og optisk utstyr.

Omfatter all tjenesteyting som ikke er nevnt annet sted i standarden: vaskerier og renserier, frisør – og skjønnhetssalonger, bedemenn og begravelsesbyråer.

Hovedtall om annen tjenesteyting

Foreløpige tall for 2021 fra SSB viser at næringsgruppen “Annen tjenesteyting” besto av 13 857 bedrifter med 27 518 sysselsatte og en samlet omsetning på 21,4 milliarder kroner.

Det gjorde til at den i 2021 var den 10. største næringsgruppen målt i antall foretak, den 13. største i antall sysselsatte, og den 16. største i årlig omsetning.

Historisk utvikling

Foretak

Sysselsetting

Omsetning

Fra 2020 til 2021 ble antall foretak innenfor annen tjenesteyting redusert med 10.4% fra 15 165 foretak til 13 586. Dette var den største reduksjonen av alle hovednæringsgruppene. De siste tre årene har antall foretak økt med 0.6%.

Merk at ikke alle hovednæringsgrupper har historiske tall tilgjengelige. Figurene over viser kun tall for de næringene hvor data er tilgjengelig for mer enn ett år.

Fra 2020 til 2021 ble antall sysselsatte i annen tjenesteyting redusert med 2% fra 28 072 til 27 518. Annen tjenesteyting var en av fem hovednæringsgrupper som opplevde fall i sysselsettingen i 2021. I løpet av de siste tre år er antall sysselsatte i denne næringsgruppen blitt redusert med 3.2%.

Merk at ikke alle hovednæringsgrupper har historiske tall tilgjengelige. Figurene over viser kun tall for de næringene hvor data er tilgjengelig for mer enn ett år.

Fra 2020 til 2021 økte omsetningen innen annen tjenesteyting med 9,2%, fra 19,6 til 21,4 mrd kroner. Dette var 6. høyest omsetningsvekst av alle næringshovedgrupper. I løpet av de siste tre år har omsetningen økt med 9,7%.

Fra 2020 til 2021 økte omsetningen i annen tjenesteyting med 9%. Dette var den 6. sterkeste veksten av alle hovednæringsgrupper. De siste tre år har omsetningen økt med 9,7%.

Andre nøkkeltall

I de foreløpige tallene for 2021 vist til over er det et begrenset antall nøkkeltall som publiseres (omsetning, foretak, sysselsatte). De endelige tallene, normalt publisert 17 måneder etter statistikkårets slutt, gir et mer komplett bilde av næringens økonomiske utvikling. Under vises de sist tilgjengelige endelige tallene for 2020 for næringsgruppen "Annen tjenesteyting".

Nøkkeltall om de ulike næringene

Som nevnt over, består næringshovedgruppen "annen tjenesteyting" av flere ulike næringer:

  • Aktiviteter i medlemsorganisasjoner (tall ikke tilgjengelig fra SSB)
  • Reparasjon av datamaskinger, husholdningsvarer og varer til personlig forbruk
  • Annen personlig tjenesteyting

Under vises foreløpige nøkkeltall for disse for 2021. Annen personlig tjenesteyting er den desidert største næringen, med størstedelen av foretakene, sysselsettingen og omsetningen.

Vi jobber med å lage egne sider/rapporter for hver av disse næringene.

I nedtrekksmenyen under vises et utvalg av nøkkeltall for disse næringene.

Foretak

Sysselsatte

Omsetning

Foretak

Sysselsatte

Omsetning

Om tallene

Tallene på denne siden er hentet fra SSBs statistikk "Næringenes økonomiske utvikling", tabell 12817 og tabell 12910.

Endringslogg

  • Siden ble første gang publisert i januar 2023.

Vilkår for bruk

Link til våre vilkår for bruk.