Arbeidsmarkedet i Norge
Sist oppdatert april 2024

Hva er gjennomsnittslønn i Norge?

I 2023 var gjennomsnittlig månedslønn 56 360 kroner, ifølge SSBs lønnsstatistikk. Dette tilsvarer en årslønn på 676 000 kroner. I dette tallet medregnes avtalt månedslønn, uregelmessige tillegg og bonuser, mens overtidstillegg holdes utenfor.

I visualiseringen under kan du søke på gjennomsnittlig månedslønn for 400 ulike yrker SSB publiserer statistikk for. I 2023 var lønningene høyest blant ledere av olje- og gassutvinning, handels- og skipsmeglere samt ledere av forsikrings og finansvirksomhet.

Lavest gjennomsnittlønn var det i yrkesgruppene hjelpearbeidere i husdyrproduksjon, gatekjøkken- og kafémedarbeidere og hjelpearbeidere i kombinasjonsbruk.

Spennet mellom yrkes med høyest og lavest gjennomsnittslønn var i 2023 på 93 940 kroner i måneden.

Forskjellen på gjennomsnittslønn og medianlønn

Ifølge SSB tjente 60% av lønnsmottakerne mindre enn gjennomsnittslønnen i 2023. Som vist i figuren under så er dette fordi et mindretall med svært høy lønn trekker gjennomsnittet opp, slik at størsteparten av lønnsmottakerne grupperer seg i de lavere lønnskategorier.

Dette skaper en skjevfordeling hvor medianlønnen blir et mer nøyaktig mål på “typisk” inntekt, ettersom den ikke påvirkes av de høye verdiene på samme måte som gjennomsnittet. I 2023 var median månedslønn 50 660 kroner, rundt 5 700 kroner mindre enn gjennomsnittet.

Median måler det midterste datapunktet i en datadistribusjon, hvilket vil si at halvparten av lønnsmottakerne tjener mer, og den andre halvparten tjener mindre enn medianlønnen. Dette gir derfor et mer representativt bilde i standard lønnsnivå i arbeidslivet.

Forskjellen mellom gjennomsnittslønn og medianlønn kan variere mye avhengig av yrkesgruppen. Tabellen nedenfor viser denne forskjellen mellom yrkesgruppene.

For noen yrkesgrupper, som meglere og idrettsutøvere, kan gjennomsnittslønnen være så mye som om lag 30% høyere enn medianlønnen, noe som indikerer at det finnes et mindre antall svært høytlønnede i fordelingen.

Om vi ser på yrker hvor median og gjennomsnitt er likere, som for eksempel flygere, fengselsbetjenter og rørleggere, betyr det at lønnsfordelingen er mer samlet, de fleste tjener med andre ord rundt samme beløp. Dette kan tyde på sterkere lønnsreguleringer eller avtaler som skaper en mer enhetlig lønnsstruktur i disse yrkene.

Mer detaljert om lønnsfordelingen i ulike yrker

Et mer detaljert blikk på lønnsfordelingen i ulike yrker får vi om vi ser på SSBs tall for nedre og øvre kvartil. Disse tallene gir innsikt i spredningen av lønninger innen hver yrkesgruppe og kan illustrere inntektsulikheten innenfor de spesifikke yrkene.

Nedre kvartil viser lønnsgrensen hvor 25% av ansatte i et yrke tjener mindre, mens øvre kvartil viser grensen hvor 25% tjener mer. Medianen ligger midt imellom, med 50% av arbeidstakere som tjener mindre og 50% som tjener mer. Gjennomsnittet beregnes ved å legge sammen alle lønningene og dele på antall ansatte.

For eksempel, for administrerende direktører viser SSBs tall for 2023 at nedre kvartil lønn er 59 430 NOK, medianen er 79 700 NOK, gjennomsnittet er 100 300 NOK, og øvre kvartil er 117 020 NOK. Dette viser at det er en betydelig spredning i lønninger blant administrerende direktører, med en betydelig økning fra nedre til øvre kvartil. Når man ser på yrker med mindre spredning mellom kvartilene, som advokatsekretærer og agroteknikere, indikerer dette en mer uniform lønnsstruktur innenfor disse yrkesgruppene.

Lønnsvekst siste år og siste fem år etter yrke

Tabellen under viser prosentvis endring i gjennomsnittlønn for heltidsansatte i ulike yrker.

I 2023 var det bingoverter, bookmakere mv. som hadde størst prosentvis vekst fra 2022, etterfulgt av oversettere, tolker mv. samt politikere. Ser vi på de siste fem årene er det befal med sersjant grad som i kommer ut med størst prosentvis vekst.

Fra 2022 til 2023 hadde seks yrkesgrupper lønnsnedgang: finansmeglere, rådgivere/forskere, eiendomsmeglere, innehavere av kiosk/liten butikk, arbeidsformidlere og dørselgere. Alle andre yrkesgrupper hadde dermed vekst i månedslønnen.

Yrkesgruppene med lavest vekst de siste fem årene var finansmeglere, flyverter/båtverter samt kontrolloperatører ved olje- og naturgassraffineringsanlegg.

Les mer: